Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Addysg

Mae Cymdeithas y Cymod yn cynnal gweithgareddau i addysgu a datblygu sgiliau ei haelodau, megis y "gwylnosau" blynyddol pan geir penwythnos o weithdai a thrafodaeth. Mae croeso i bawb. Cysylltwch os oes gynnoch chi ddiddordeb.

Llawlyfr Hyfforddi Didreisedd i Gymru

Mae Cymdeithas y Cymod wedi noddi cyhoeddi pecyn hyfforddi didreisedd a gafodd ei baratoi fel rhan o brosiect gan Cynefin y Werin. Awduron y pecyn oedd Delyn Gwynfyd Harris o Goleg y Brifysgol Aberystwyth, Ben Gregory, Llywydd Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Arfon, a'r diweddar Arfon Rhys, Ysgrifennydd Cymdeithas y Cymod.

Pwrpas y pecyn yw rhoi canllawiau ac adnoddau i hyfforddwyr grwpiau o bobl sydd am ddysgu mwy am sut i ddatrys gwrthdaro mewn dulliau di-drais. Ceir hanes sefyllfaoedd o wrthdaro a hanes mudiadau yng Nghymru a ddefnyddiodd ddulliau di-drais i'w datrys. Mae yna ganllawiau ac adnoddau yn y pecyn ar gyfer rhedeg cyfres o naw gweithdy ar ddidreisedd. Bydd pob gweithdy yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol o'r pwnc megis wynebu gwrthdaro, dadansoddi gwrthdaro, adweithio i rym, sut i ymgyrchu, natur didreisedd ac ati.

Gobeithir gweld gweithdai yn cael eu cynnal ar draws Cymru gan grwpiau heddwch lleol, capeli ac eglwysi, mudiadau gwirfoddol ac ati. Mae'r pecynnau yn addas ar gyfer hyfforddwyr a thiwtoriaid sy'n gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc hŷn ac oedolion.

Mae'r pecyn ar werth am £15 yr un. Os hoffech archebu copi, cysylltwch â ni ar cymdeithasycymod@btinternet.com.

Cydraddoldeb rhywedd ("gender")

Yn seiliedig ar waith y Women Peacemakers Program gan Gymdeithas y Cymod Ryngwladol ysgrifennodd Arfon Rhys ddeunyddiau ar gyfer diwrnod o hyfforddiant i gapeli a mudiadau gwirfoddol a chymunedol eraill ar gydraddoldeb rhywedd o fewn eu mudiadau. Gallwch lawrlwytho'r deunyddiau am ddim yn Gymraeg a Saesneg.

Adnoddau i ysgolion

Pecyn adnoddau 'Barcud nid Drones'. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.

Rhoes Cymdeithas y Cymod nawdd i brosiect Cyfanfyd a'r Ganolfan Addysg Byd a gynhyrchodd adnodd i ysgolion â'r teitl Newid Byd? Gwladychu, Gwrthdaro a Chymuned. Paratôdd Angharad Tomos ac Elenid Jones yr adnodd iaith Gymraeg yma ar gyfer addysg draws-gwricwlaidd. Addasiad ydy o o'r pecyn Colonialism, Conflict and Society (DEC [Birmingham] a Trocaire, Dublin, 1993). Mae'n trafod y pynciau llosg o wladychu, gwrthdaro a chymuned drwy fethodoleg Addysg Datblygiad, sy'n tanlinellu'r pwysigrwydd o ddysgu trwy brofiad gan ddefnyddio dulliau cyfranogol megis chwarae rôl. Cewch lawrlwytho'r pecyn yn rhad ac am ddim.

Mae'r Llawlyfr Hyfforddi Didreisedd i Gymru (gweler uchod) wedi cael ei ddefnyddio mewn rhai colegau addysg bellach ar gyfer cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae rhan o'r cymhwyster yn cynnwys addysg bersonol a chymdeithasol sydd yn helpu'r myfyriwr i archwilio materion yn y byd modern: teulu, iechyd, cydberthnasau, dinasyddiaeth a datblygiad cynaliadwy. Mae datrys gwrthdaro mewn modd di-drais yn rhan bwysig o addysg bersonol a chymdeithasol, ac mae'r llawlyfr o gymorth i athrawon i addysgu'r pwnc i'w myfyrwyr.

Gwaith ieuenctid

Cyflwyno Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2014 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn 2014 gweithiodd Cymdeithas y Cymod gyda phobl ifanc o Feirionydd i greu Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru. Dyma lun ohonynt yn cyflwyno'r Neges yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Yng ngwanwyn 2015 rhoes y Gymdeithas ysgoloriaethau i bedwar person ifanc o Gymru ymweld â chyfarfod canghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol. Gallwch ddarllen eu hadroddiad yma.

Cymru dros Heddwch

Prosiect sydd yn dod o dan adain Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yw 'Cymru dros Heddwch' sydd wedi'i ariannu tan 2018 i ofyn y cwestiwn canolog: "Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at heddwch?" Prif nod y prosiect, felly, yw darganfod a rhannu treftadaeth heddwch Cymru, a defnyddio hyn yn sail i ysbrydoli pobl ifanc yn bennaf i hyrwyddo heddwch i'r dyfodol.

Mae gweithgareddau a digwyddiadau'r prosiect yn cynnwys arddangosfa 'Cofio er mwyn Heddwch', a gychwynnodd ei thaith yn Oriel Gregynnog yn y Llyfrgell Genedlaethol, lle bydd hi tan 16 Ebrill 2016. Canolbwynt yr arddangosfa yw Llyfr Cofio'r Rhyfel Mawr sydd yn cynnwys enwau'r 35,000 o Gymru a fu farw yn y rhyfel. Y mae'r arddangosfa yn adrodd hanesion rhai o'r bechgyn lleol ac yn gofyn y cwestiwn sut y medrwn ni resynu a chofio mewn ffordd sydd yn hyrwyddo heddwch. Bydd yr arddangosfa yn symud ymlaen ym Mai 2016 i gastell Bodelwyddan, yno lawr i'r Deml Heddwch dros yr haf a lan i Gaernarfon yn yr hydref.

Y mae cynlluniau ar gyfer dwy arddangosfa deithiol arall ar y gweill. Bydd un ohonynt yn adrodd hanes creu a datblygu Neges Heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd - a bydd y paneli cyntaf i'w gweld yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint - gydag apêl i unrhywun a fu yn rhan o greu'r neges yn eu plentyndod i helpu adrodd a rhannu'r storiâu sydd yn cyd-fynd â'r negeseuon. Bydd paneli cyntaf yr ail arddangosfa, 'Cred ar Waith' i'w gweld yn y stondin heddwch ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd yr arddangosfa hon yn canolbwyntio ar ddynion a merched a safodd dros heddwch ar sail eu credoau crefyddol neu wleidyddol yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth am y sialens a'u hwynebodd.

Mae Hanna, ein Cydlynydd yn y Gogledd, wedi bod yn brysur yn trefnu cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yn dod ag agweddau o'n treftadaeth heddwch i'r amlwg, gan gynnwys sgwrs ardderchog gan Aled Eirug am wrthwynebwyr cydwybodol yng Nghymru a sgwrs am y croeso a gafwyd gan ffoaduriaid o Wlad Belg yng Nghymru. Y mae nifer o awduron gwadd hefyd wedi bod yn rhoi 'hanesion cudd' at eu gilydd i ni - ac mae'r rhain bellach ar gael ar ein blog.

Bydd cyrraedd ac ymgysylltu â phobl ifanc yn rhan bwysig o'r prosiect. Fel Cydlynydd Dysgu rwy wedi bod wrthi yn creu deunyddiau ar gyfer ysgolion. Mae'r pecyn 'Lleisiau Cydwybod' bellach ar gael ar 'Hwb', safle we Llywodraeth Cymru, prif ffynhonnell deunyddiau ar gyfer athrawon yng Nghymru. Mae'r pecyn 'Teach Peace' wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg (gyda mawr ddiolch i Eirian a Llion) ac wrthi ar hyn o bryd yn cael ei osod gan yr argraffwyr. Bydd deunyddiau trawsgwricwlaidd a gweithdai yn gysylltiedig âr Bac Cymreig i fyny ar wefan Cymru dros Heddwch erbyn dechrau tymor yr haf.

Mae digwyddiadau cyffrous o gwmpas y Deml a'r Ardd Heddwch ar fin ddigwydd yng Nghaerdydd. Ar ôl ennill £10,000 o bunnau ychwanegol gan 'Tescos Bags of Help' bydd grŵ cymunedol yn dechrau gwaith i wneud yr Ardd Heddwch yn fwy hygyrch a deniadol i ymwelwyr, tra bydd grŵp o 6 ysgol o wahanol ardaloedd yng Nghymru yn gweithio i greu mosaig newydd i'w osod yn yr Ardd erbyn mis Medi, yn adlewyrchu eu dyheadau am heddwch. Y nod yn y pen draw yw sicrhau bod y Deml a'r Ardd yn llefydd y mae pobl yn ymweld â nhw yn gyson i ddysgu am dreftadaeth heddwch Cymru a chael ysbrydoliaeth newydd i weithio dros heddwch.